Algemene voorwaarden Intens Productief

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer
Intens Productief, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever
Degene die de overeenkomst sluit met opdrachtnemer. De opdrachtgever kan bepalen dat een ander dan hijzelf deelneemt aan het programma.

Deelnemer
Degene die deelneemt aan het programma van Intens Productief.

Overeenkomst
Alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.

Programma
Het traject op maat dat aangeboden wordt door Intens Productief.


Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt. Dit geldt derhalve ook voor de maatwerktrajecten die Intens Productief aanbiedt.

1.2 Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 – De overeenkomst

2.1. Opdrachtgever/deelnemer heeft twee mogelijkheden bij aanmelding.

  1. Het nemen van een optie voor twee weken*
  2. Het direct definitief aanmelden voor het programma.

* je kunt een optie nemen tot drie weken voor de gewenste startdatum. Neem je een optie 4 weken voor het programma start, dan blijft de optie dus 1 week geldig.

Bij een optie heeft deelnemer twee weken de tijd om zich definitief aan te melden. Dit aanmelden dient schriftelijk te gebeuren. Indien deelnemer binnen deze twee weken geen contact opneemt met Intens Productief om de inschrijving te bevestigen, komt deze te vervallen.

2.2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt definitief tot stand door het invullen van het daartoe bestemde aanmeldformulier. Hierna zal een intakesessie worden ingepland, waarin opdrachtnemer en deelnemer kunnen beoordelen of het programma van Intens Productief past bij de vraagstelling van deelnemer. Is dit het geval, dan wordt de aanmelding definitief. Dit zal door opdrachtnemer per e-mail worden bevestigd.

2.3. Na totstandkoming van de overeenkomst zal deelnemer een link ontvangen, waarmee hij toegang krijgt tot het online platform van Intens Productief. In deze digitale omgeving kan de deelnemer zelf online afspraken inplannen en wijzigen. Daarnaast ontvangt deelnemer een link voor het instant messaging- programma waar Intens Productief mee werkt. Middels dit programma wordt contact onderhouden tussen deelnemer en Intens Productief.Artikel 3 – Inplannen en wijzigen van afspraken

3.1. Deelnemer is verantwoordelijk voor het inplannen van afspraken, via de daartoe bestemde digitale agenda. Afspraken kunnen uitsluitend via deze digitale agenda worden ingepland en gewijzigd.

3.2. Een afspraak kan tot uiterlijk twee uur van tevoren worden gewijzigd via de digitale agenda. Daarna is het niet meer mogelijk de afspraak te wijzigen. Afspraken die niet tijdig worden verzet kunnen niet op een later moment ingehaald worden.

3.3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van deelnemer om tijdig in te loggen. Wanneer deelnemer te laat inlogt voor een afspraak, dan verkort dit de tijd van de afspraak. Het verlengen van de afspraak is niet mogelijk.

3.4 Indien deelnemer gedurende een bepaalde periode niet kan deelnemen aan het programma, dan dient dit ten minste een week van tevoren kenbaar te worden gemaakt. Het programma kan in overleg worden verlengd, tot een maximum van 4 maanden.

3.5. Van deelnemer wordt een actieve deelname verwacht. Deelnemer dient iedere week in te loggen via de digitale omgeving en nieuwe afspraken in te plannen via de daartoe bestemde agenda. Indien deelnemer, zonder nadere berichtgeving, 2 weken geen contact opneemt met opdrachtnemer, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht om de overeenkomst te beëindigen. Opdrachtgever ontvangt vervolgens pro rato een deel van de betaalde kosten voor het programma, retour.


Artikel 4 - Annulering van afspraken door opdrachtnemer

4.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een afspraak te annuleren, zonder opgaaf van redenen. Opdrachtnemer stelt deelnemer hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Deelnemer plant de afspraak opnieuw in via de digitale agenda.

4.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het programma tussentijds te beëindigen indien hier dringende redenen voor zijn, zulks ter beoordeling aan de opdrachtnemer.

4.3. Bij langdurige ziekte van opdrachtnemer zal het programma beëindigd worden. Opdrachtgever ontvangt de volledige betaalde kosten voor het programma terug.


Artikel 5 – Annulering van afspraken door opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever gelden annuleringsvoorwaarden.

Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer. Indien voorafgaand aan de start van het programma wordt geannuleerd, dan wordt 4/12e deel van het bedrag in rekening gebracht.

5.2. Indien de opdrachtgever of de deelnemer na aanvang van het programma de deelname tussentijds beëindigt, of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

5.3. Uitzondering op artikel 5.2. betreft de situatie waarin de deelnemer om medische redenen het programma niet kan afmaken. Bij overlegging van een medische verklaring kan het programma beëindigd worden. Opdrachtgever ontvangt pro rato een deel van de kosten van het programma retour.


Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Intens Productief biedt één programma aan, met drie verschillende varianten, te weten het Volledige Intens Productief programma, de Sprint en het programma Assistent & manager, waarvoor ook aanvullende voorwaarden gelden (artikel 6.2. en 9.2.). Daarnaast bestaat er voor oud-deelnemers de mogelijkheid tot Opfrissen. Tot slot biedt Intens Productief maatwerktrajecten aan. Voor alle programma’s geldt dat de algemene voorwaarden van Intens Productief van toepassing zijn.

6.2. Het Volledige Intens Productief programma bestaat uit een traject van 10 weken, waarbij iedere week een sessie wordt ingepland. Het traject bestaat uit 10 sessies van 60 minuten (1 uur). Na afloop van het Intens Productief programma (+/- 3,5 maand na de laatste sessie) kan de deelnemer een terugkomsessie inplannen. Deze zal 1 uur duren.

De Sprint bestaat uit een traject van 5 weken, waarbij iedere week een sessie wordt ingepland. Het traject bestaat uit 5 sessies van 60 minuten (1 uur).

Het programma Assistent & manager bestaat uit een traject van 8 weken, waarbij iedere week een sessie met de manager wordt gepland en in totaal 4 sessies met de assistent. Het traject bestaat uit 8 sessies van 60 minuten met de manager en 4 sessies van 60 minuten met de assistent.

Daarnaast bestaat er voor oud-deelnemers de mogelijkheid tot Opfrissen. Dit opfristraject bestaat uit 4 sessies van 60 minuten. Daarnaast is het mogelijk om extra losse sessies te plannen van 60 minuten (1 uur). De opfrissessies zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte.

6.3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

6.4. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6.5. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst is het van belang dat de opdrachtnemer inzicht heeft in de werkwijze van de deelnemer. Opdrachtnemer en deelnemer komen gezamenlijk overeen op welke wijze gegevens worden gedeeld.

6.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.7. Het programma kan alleen op een goede wijze worden uitgevoerd indien er een digitale verbinding tot stand kan komen tussen opdrachtnemer en deelnemer. Of deze verbinding tot stand komt is mede afhankelijk van de gebruikte server door deelnemer. Daarnaast dient deelnemer te zorgen voor een stabiele internetverbinding. Mocht uiteindelijk blijken dat deze verbinding niet mogelijk is, dan zal de overeenkomst ontbonden worden en ontvangt deelnemer de betaling retour.

Artikel 7- Externe trainers

7.1. Intens productief werkt samen met externe trainers. Deze trainers volgen de programma’s van Intens Productief op dezelfde wijze als de eigen trainers van Intens Productief dat doen.

7.2. Bij het aanmelden voor één van de trajecten van Intens Productief kan geen keuze worden gemaakt voor één van de trainers.

7.3. Intens Productief streeft ernaar het volledige traject door dezelfde trainer te laten begeleiden. Dit behoudens de uitzonderingen vermeldt in artikel 7.4.

7.4. In uitzonderlijke gevallen kan het traject tijdelijk of voor het restant van de training wordt overgenomen door een andere trainer. Dit in geval van:

- ziekte van de trainer;
- andere persoonlijke omstandigheden van de trainer (o.a. een overlijden in de nabije omgeving van trainer).

7.5. bij (langere) afwezigheid van de betreffende trainer hanteert Intens Productief een wachttijd van maximaal 4 maanden. Na 4 maanden zullen de werkzaamheden van betreffende trainer worden overgenomen door één van de overige trainers. Deze laatste zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met deelnemer om een afspraak in te plannen.

7.6. Deelnemer kan opdrachtnemer voor het verstrijken van deze 4 maanden ook zelf verzoeken tot het aanstellen van een andere trainer. Intens Productief zal in dat geval kijken naar mogelijkheden hiertoe.

7.7. Hetgeen bepaalt in dit artikel geeft geen mogelijkheid tot het tussentijds opzeggen van de overeenkomst.


Artikel 8 – Digitale toegang

8.1. Gedurende het programma heeft deelnemer toegang tot de digitale omgeving van Intens Productief. Deelnemer kan in de digitale omgeving gebruik maken van een instant messaging-systeem. Opdrachtnemer zal op werkdagen binnen 48 uur reageren op berichten die geplaatst worden via dit systeem, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

8.2. Gedurende het programma heeft de deelnemer tevens toegang tot de digitale Community van Intens Productief. Hier kunnen alle deelnemers in contact komen met elkaar. De Community heeft tot doel de deelnemers te blijven stimuleren.

-Deelname aan de Community is gebonden aan de gedragsregels gesteld door Intens Productief;
-Intens Productief is niet aansprakelijk voor de inhoud van de berichten die geplaatst worden door deelnemers in deze Community;
-Artikel 8.1. is niet van toepassing in deze Community;
-Alle geposte content door deelnemers kan door Intens Productief gebruikt worden voor eigen doeleinden;
-Mocht deelnemer zich niet houden aan de gedragsregels zoals gesteld, dan behoudt Intens Productief zich het recht voor deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Community.

Na afloop van het programma vindt de terugkomsessie, zoals bedoeld in artikel 6.2. plaats. Intens Productief bepaalt naar aanleiding van deze sessie of deelnemer langer aangesloten kan blijven bij de Community. Dit is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer in de Community.


Artikel 9 – Betaling

9.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW.

9.2. De kosten voor het Intens Productief programma bedragen € 2.500,- exclusief BTW. De kosten voor de Sprint bedragen € 1.375,- exclusief BTW. De kosten voor Assistent & manager bedragen € 3.400,- exclusief BTW.

Voor oud-deelnemers: De kosten voor het Opfristraject bedragen € 750,- exclusief BTW. De kosten voor extra losse sessies bedragen € 200,- exclusief BTW.

Opdrachtnemer brengt het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag middels een digitale factuur in rekening. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na facturering te voldoen op de door opdrachtnemer aangegeven wijze.

9.3. Opdrachtgever verstuurt factuur na intakegesprek. Op dit moment gaat de betalingstermijn lopen.

9.4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in verzuim. Vanaf de vervaldag is de opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

9.5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.


Artikel 10 – Geheimhouding

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen is besproken tijdens het gehele programma.


Artikel 11 – Geschillen en klachten

11.1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte diensten, dan dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

11.2. Leverancier verplicht zich om binnen vier weken op een klacht te reageren en bericht over de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden. Een klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

11.3. Indien het geschil of de klacht niet door genoemde procedure wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.


Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd: 31-1-2023.

Download hier de Algemene voorwaarden.

Nancy Boakye

"Het hele traject heb ik positief ervaren. Al tijdens onze kennismakingscall & intake gesprek voelde ik dat we al een match waren.” Lees meer

Nancy Boakye - Secretaresse
Yen Wu

"Het hele traject heb ik positief ervaren. Al tijdens onze kennismakingscall & intake gesprek voelde ik dat we al een match waren.” Lees meer

Yen Wu - FS, Credit Data Steward | Scrum master
Liesbeth Bult

"Het heeft mij inzicht gegeven in waar ik sta en wat IK daarin wil, welke keuzes ik op dagelijkse basis maak en of dat wel zinvolle keuzes zijn. Ik ben echt nog in de fase van bewust-onbekwaam maar daarbinnen is meer rust en inzicht.” Lees meer

Liesbeth Bult - Projectleider, Secretaris FZO regio Noord Brabant, P&O adviseur
Stefan Wolfs

​"Ik raad iedereen die dagelijks met MS Office werkt Intens Productief aan. Zelf zie ik het systeem wat Intens Productief je leert als best practice om het meest uit de Office producten te halen. Met als bijkomend voordeel dat je gestructureerd werkt aan de prioriteiten die voor jou belangrijk zijn." Lees meer

Stefan Wolfs - Lean Consultant - ABN AMRO Bank
Michiel Torensma

"Ik vond het een heel prettige training waarbij er echt aandacht en focus was voor de ontwikkelpunten die ik zelf aangaf. Daarbij vroeg je goed door, zodat als het ook voor mijzelf niet helemaal duidelijk was waar ik nou precies tegenaan liep, dit wel duidelijk werd. En vanuit die leerbehoefte... Lees meer

Michiel Torensma - Non-Financial Risk Specialist
Dewi Renes-Lans

Sessie 1: leuk! “De eerste sessie ging ik met veel goede zin in: nu gaan we het probleem oplossen. Die sessie was ook leuk! Ik kreeg huiswerk mee en (toen nog) op zaterdagmiddag ging ik dat uitgebreid zitten maken.” Lees meer

Dewi Renes-Lans - sr. dataspecialist bij Louwman ID&D
Richard Erkens

Hoewel ik voor mijn gevoel al best wel gestructureerd was heeft deze methodiek me echt geholpen. Lees meer

Richard Erkens - Business Implementatie Manager Personal & Business Banking - ABN AMRO Bank
Arjan Wijnands

Jij hebt me overtuigd, niet door te zeggen dat ik iets mocht, maar meer kijk of iets bij je past en probeer het gewoon. Nou dat is gelukt. Lees meer

Arjan Wijnands - Sector Specialist mondzorg & Dierenartsen - ABN AMRO Bank
Nancy Jonkman

Om op deze manier te werken vergeet je nooit iets en kan je zaken afvinken. Superfijn! Lees meer

Nancy Jonkman - Sector Specialist Medisch - ABN AMRO Bank
Masja Overing

Ik vond het Intens Productief programma echt oprecht goed en zeer waardevol. Lees meer

Masja Overing - Head of People, Conduct & Communication bij ABN AMRO Bank
Kirsten Vingerhoets

Jet is erg betrokken en we deden het echt samen. Lees meer

Kirsten Vingerhoets - Online consultant bij Adecco
Kim Rikken

Een betere besteding van opleidingsbudget had ik mij niet kunnen wensen!​ Lees meer

Kim Rikken - Sr. Client Partner Presenter
Hilde Jaarsma

Samen met trainer/coach Jet Hasper is mijn agenda aangenamer, mijn hoofd helder en voel ik me meer baas over mijn agenda. Lees meer

Hilde Jaarsma - Skill lead DBZ bij ABN AMRO Bank N.V.
Marc van Iersel

Dit is eigenlijk een must voor iedereen! Lees meer

Marc van Iersel - Business Consultant Performance PeBa & CC ABN AMRO.
Inge Romkes

Ik vond het Intens Productief programma echt oprecht goed en zeer waardevol. Lees meer

Inge Romkes - Programma manager bij Adecco
Femke Wolbrink

​"Een beetje sceptisch vooraf was ik wel. Ik moest een andere manier van werken/ noteren aanleren en van een oude gewoonte afstappen; mijn gedrag veranderen. Hier ben ik (nog steeds) dagelijks bewust mee bezig en het gaat steeds beter. Zo verplicht ik mijzelf o.a. in mijn vooruitblik moment prioriteiten te... Lees meer

Femke Wolbrink - Senior backoffice medewerker at 4people
Janet Nijsten

Dit programma heeft mij veel rust gebracht in mijn hoofd, focus op mijn activiteiten, geleerd wat vaker nee te zeggen en prio's te stellen. Lees meer

Janet Nijsten - Manager EDR KYC ABN AMRO Bank N.V.
Judith Visser

De sessies met Jet hebben mij vanaf de eerste sessie geholpen om mijn werk anders te gaan doen. Lees meer

Judith Visser - Branchmanager bij Adecco
Anita Verbeek

​Deze werkwijze zorgt ervoor dat je overzicht en focus hebt. Lees meer

Anita Verbeek - Relatiemanager Commercial Banking sector Retail
Annelies Piket - van Winden

​Van tevoren dacht ik dat Intens Productief meer een programma zou zijn om mijn mailbox te ordenen. Maar het is zoveel meer dan dat! Lees meer

Annelies Piket - van Winden - Adviseur Inkomen & Vermogen bij ABN AMRO Bank
Judith van ‘t Loo

Jet heeft mij tijdens het programma de juiste vragen gesteld en mij echt aan het denken gezet. Het heeft mij, naast rust en productiviteit vooral inzicht gebracht. Lees meer

Judith van ‘t Loo - Relatie Manager bij ABN AMRO Bank N.V.
Yvette van Dijk

Op zoek naar een nieuwe manier van werken kwam ik bij Jet terecht. Dat nieuwe systeem werkt voor nu voor mij, in plaats van andersom. Lees meer

Yvette van Dijk - Yvette van Dijk, Area manager Adecco Top Secretaries
Judith Visser

Ik had niet durven hopen dat de verandering en het effect zo groot zouden zijn. Lees meer

Judith Visser - Branchmanager Adecco Top Secretaries
Louise Meijer

Mijn verslaafd-aan-werken-collega veranderde in een relaxte collega die alles ruim van tevoren op orde had. Toen werd ik nieuwsgierig! Lees meer

Louise Meijer - Manager klantondersteuning MKB banking bij ABN AMRO Bank N.V.
Leyla de Heer

Ik leer te genieten van wat ik bereik in mijn werk, dankzij Intens Productief Lees meer

Leyla de Heer - Consultant Cultuur & Transitie ABN Amro Bank N.V.
Nicolien Linkels

Ik had nooit gedacht dat grip op mijn mail automatisch ruimte zou geven voor iets anders, zoals strategisch denken. Lees meer

Nicolien Linkels - Manager klantondersteuning MKB banking bij ABN AMRO Bank N.V.
Corrinne Nederstigt

Mijn nieuwe motto is: Druk zijn is niet sexy, rustig en in control zijn wel. Lees meer

Corrinne Nederstigt - HR adviseur Louwman Holdings B.V.
Ronald Peulen

Jet heeft mij weten te overtuigen waarom structuur belangrijk is. Ik ben nu een betere professional voor mijn opdrachtgever. Lees meer

Ronald Peulen - Consultancy and Support Commercial Banking bij ABN AMRO Bank N.V.
Patricia Muller

De mogelijke resultaten van het programma klonken bijna te mooi om waar te zijn. Toch bleek het echt te werken. Lees meer

Patricia Muller - Financieel Specialist Medisch en Vrije Beroepen en DGA's bij ABN Amro Bank N.V.

Nu ik grip heb, sta ik nog steeds klaar voor anderen, maar ik word er niet meer door geleefd. Lees meer

Guler Cakir-Kilickaya - Management Assistent bij ABN Amro Bank N.V.
Rob Weijschede

Lees meer

Rob Weijschede - IT Platform Manager - Workplace Tooling bij Signify
Tessa Steennis

Door de manier van Intens Productief blijf ik met hoofd erbij, het is een prettige stok achter de deur en precies op maat voor mij. Lees meer

Tessa Steennis - Staffunctionaris Innovatie & Beleid ContourdeTwern, Tilburg
Tomas Dankers

Ik heb er nu nog iedere dag plezier van. Ik kan het iedereen aanraden. Lees meer

Tomas Dankers - Digitaal strateeg Have a Nice Day, 's-Hertogenbosch
Cynthia van Wachem

Nu ik zie hoe veel efficiënter ik mijn werk kan organiseren, zou ik iedereen aanbevelen om dit te gaan doen. Het geeft rust en ruimte! Lees meer

Cynthia van Wachem - Communicatieadviseur Gezond Werken in de Zorg, Apeldoorn
Liesbeth van Dijk

Met deze werkwijze wordt je manager ondersteunen wel heel makkelijk!   Lees meer

Liesbeth van Dijk - Managementassistent Sociaal Domein a.i.
Mieke Mooren

Ik ben verrast door wat ik in 10 sessies over mezelf, maar vooral ook over de zeer werkbare toepassingen, heb geleerd. Lees meer

Mieke Mooren - Klantadviseur
Yvonne van den Elshout

Ik zou Intens Productief iedereen aan willen raden! Echt super deze manier van werken! Lees meer

Yvonne van den Elshout - Adviseur Inkomen en Vermogen

Direct een sessie inplannen?

Oriënteer je je graag uitgebreid? Bespaar dan tijd en plan nu kosteloos een Intens Productief proefsessie.

Liever eerst overleggen met je werkgever? Download dan de pdf.

Maak kennis in een vrijblijvende proefsessie Download hier de informatie voor je werkgever